Our Team

คลับของคุณจะได้รับการจัดการโดย "คณะกรรมการบริหาร" ซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญประจำปี(A.G.M.) ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี.

A.G.M. เข้าร่วมการประชุมโดยกลุ่มของสมาชิกที่เรียกว่า 'การเลือกตั้งสมาชิก'. กลุ่มนี้รวม 118 สมาชิก. เหตุผลสำหรับการก่อตัวของ 'การเลือกตั้งสมาชิก' กลุ่มคือมันจะเป็นการทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงจึงจะครบเป็นองค์ประชุมจากยอดรวมการเป็นสมาชิกของคลับ.ในการที่จะกลายเป็นสมาชิกเลือกสมาชิกต้องปฏิบัติตามที่อยู่อาศัยและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของคลับ.

สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร